ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
16 มี.ค. 62 ถึง 15 เม.ย. 62 โรงเรียนสามแยกบางคูลัด(จั่นเพชรวิทยาคาร)กำหนดปิดภาคเรียนปีการศึกษา2561 ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2562 ถึง วันที่ 15 พฤษภาคม 2562
12 มี.ค. 62 สอบ LCT ป.3 ป.6
การสอบสมรรถนะสำคัญชองผู้เรียน (Local Competency Test : LCT)
11 มี.ค. 62 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นป.6
05 มี.ค. 62 การสอบ mep ของนักเรียนชั้นป.1-ป.5
21 ก.พ. 62 กิจกรรมDay Camp2562
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
15 ก.พ. 62 นนทรีบาน2562
นนทรีบาน 15/02/2562
02 ก.พ. 62 รวมพลังพิชิต O-net
11 ก.ย. 61 ถึง 13 ก.ย. 61 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
สอบปลายภาค
วันที่ 11 - 13 กันยายน 2561
โรงเรียนสามแยกบางคูลัด
26 ก.ค. 61 กิจกรรมแสดงความจงรักภักดี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม
เสื้อเหลือง หรือชุดสุภาพ
26 ก.ค. 61 แห่เทียนพรรษาถวายวัดเอนกดิษฐาราม
ชุดสุภาพ
28 มิ.ย. 61 วันไหว้ครู ประจำปี 2561

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2561 
โรงเรียนสามแยกบางคูลัด (จั่นเพชรวิทยาคาร)
25 มิ.ย. 61 กิจกรรมวันสุนทรภู่

โรงเรียนจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ ช่วงภาคบ่าย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
05 มี.ค. 61 ถึง 07 มี.ค. 61 สอบปลายภาคเรียนที่2/2560
วันที่ 5 มีนาคม 2561 สอบ MEP ป1-ป4
วันที่ 6-7 มีนาคม สอบตาม 8 กลุ่มสาระ
30 มิ.ย. 57 ถึง 10 ก.ค. 57 แห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดเอนก อำเภอบางใหญ่

18 พ.ค. 57 ประชุมปฐมนิเทศและผู้ปกครองนักเรียน

โรงเรียนสามแยกบางคูลัด (จั่นเพชรวิทยาคาร)
16 พ.ค. 57 โรงเรียนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสามแยกบางค๔ูลัด (จั่นเพชรวิทยาคาร)
12 พ.ค. 57 โรงเรียนได้รับการประเมินงานสวนพฤกษสาสตร์โรงเรียน

โรงเรียนสามแยกบางคูลัด (จั่นเพชรวิทยาคาร)
07 เม.ย. 57 งานทำบุญโรงเรียนสามแยกบางคูลัดและวันสงกานต์ ปี 2557

10 ก.พ. 57 ถึง 12 ก.พ. 57 สมศ. ประเมินภายนอกที่โรงเรียนสามแยกบางคูลัด

โรงเรียนสามแยกบางคูลัด
10 ม.ค. 57 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและปีใหม่

โรงเรียนสามแยกบางคูลัด