ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

            ประวัติโรงเรียนสามแยกบางคูลัด (จั่นเพชรวิทยาคาร)

        ปี พ.. 2501 นายผ่อน จั่นเพ็ชร ได้มอบที่ดินให้แก่ทางราชการ จำนวน 3 ไร่ 2 งาน 80 ตารางวา

        ได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราว เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2501 มีนักเรียนทั้งหมด 64 คน มีการเรียนการสอน ชั้น ป.1 – .4 มีครู 2 คน มีนายชุบ จิตรังษี เป็นครูใหญ่ มีนายม้วน พ่วงแพ เป็นครูผู้สอน ปี พ.. 2505 ได้งบประมาณจากทางราชการ สร้างอาคารเรียนแบบ 014 จำนวน 3 ห้องเรียน จำนวน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) และทางโรงเรียนหาเงินสบทบอีก 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าแรงก่อสร้างไม่มีฝาผนังหลังคามุงสังกะสี

        ปี พ.. 2507 ได้งบประมาณจากทางราชการ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ต่อเติมอีก 1 ห้องเรียน และต่อเติมฝาผนัง ปรับพื้น ครบทั้ง 4 ห้องเรียน

        ปี พ.. 2512 ได้งบประมาณจากทางราชการ 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) ทำฝ้าเพดานครบทั้ง 4 ห้องเรียน ยกเว้นเชิงชาย

        ปี พ.. 2517 ได้เปิดขยายอาคารเรียนชั้นประถมปลาย และได้งบประมาณจากทางราชการมาสร้างบ้านพักครู จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาท)

        
        ปี พ.. 2518 ได้งบประมาณจากทางราชการ เป็นเงิน45,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)ต่อเติมอาคารเรียน 014 อีก 1 ห้องเรียน พร้อมทั้งฝ้าเพดาน และได้งบประมาณสร้างบ้านพักครู จำนวน 1 หลัง 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)

        ปี พ.. 2519 ได้งบประมาณจากทางราชการให้สร้างอาคารเรียนแบบ 017 จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 380,000 บาท (สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) และได้งบประมาณสร้างบ้านพักครู 1 หลัง เป็นเงิน 45,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

        ปี พ.. 2520 ได้งบประมาณจากทางราชการให้สร้างบ้านพักครู 1 หลัง 55,000 บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

        ปี พ.. 2521 ได้งบประมาณจากทางราชการให้สร้างบ้านพักครู 1 หลัง 55,000 บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

        ปี พ.. 2523 ได้งบประมาณจากจาก ก... สร้างถังซีเมนต์ แบบ ฝ 33 จำนวน 2 ชุด เป็นเงิน 28,000 บาท (สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

        ปี พ.. 2524 ได้งบประมาณจากทางราชการให้สร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) และได้งบประมาณสร้างส้วม 5 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
              

        ปี พ.. 2535 ได้งบประมาณจากทางราชการ 86,620 บาท (แปดหมื่นหกพันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน) สร้างส้วม สปช.603/29 1 หลัง 4 ที่นั่งและได้รับงบประมาณ 64,297 บาท (หกหมื่นสี่พันสองร้อยเก้าสิบเจ็ดถ้วน) สร้างสนาม วอลเล่ย์บอล 1 สนาม และได้รับงบประมาณ 8,300 บาท (แปดพันสามร้อยบาทถ้วน) ซ่อมถังน้ำฝน แบบ 017 และอาคารอเนกประสงค์
              

        ปี พ.. 2537 ได้รับอนุญาตให้รื้อส้วมแบบองค์การ จำนวน 2 หลัง และได้จำหน่ายออกจากทะเบียนราชพัสดุ และได้รับงบประมาณ 65,000 บาท (หกหมื่นห้าพันถ้วน) สร้างบ่อเลี้ยงปลาแบบ สปช. และได้รับอนุญาตรื้อถอน บ้านพักครูที่สร้างเมื่อ พ.. 2518 .. 2519 และ พ.. 2520 รวม 3 หลัง
              

        ปี พ.ศ. 2551 -ได้ถ่ายโอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

                -  ได้รับอนุญาตให้รื้อถอน ฝ.33 และและห้องส้วมทำการปรับปรุงเป็นสนามเด็กเล่น

                -  ได้ปรับปรุงโรงอาหารให้อยู่ในสภาพดี

                -  ได้ปรับปรุงพื้นที่รื้อถอนบ้านพักครูพัฒนาเป็นศาลาที่พักผู้ปกครอง

                -  ได้ต่อเติมอาคารเอนกประสงค์พัฒนาเป็นห้องสมุดโดยได้รับงบประมาณจากธนาคารยูโอบี จำกัด มหาชน

                -  ได้ปรับปรุงพื้นที่สนามเด็กเล่นเดิมพัฒนาเป็นลานเอนกประสงค์โดยขอความอนุเคราะห์อิฐตัวหนอนจากหมวดการทางอำเภอบางใหญ่

        ปี พ.ศ. 2552
                -  ได้ปรับปรุงสนามวอลเล่ย์บอลและสนามกีฬาให้อยู่ในสภาพดี

                -  ได้ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนอนุบาลและห้องน้ำครูให้สวยงามถูกสุขลักษณะ
                -  ปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้สวยงาม
                -  ปรับปรุงห้องเรียน ซ่อมแซมอาคารเรียน >> ที่ตั้งโรงเรียน

ตั้งอยู่เลขที่  2/3  หมู่ 11  ตำบลบ้านใหม่   อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี


>> วิสัยทัศน์

        คนดี  คนเก่ง  มีความสุข    รักความเป็นไทย   พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สู่สากล   ก้าวทันเทคโนโลยี 


>> ปรัชญา
        
                จิตตาโภโค  สิกฺขติ  วิชานนํ


>> คำขวัญของโรงเรียน

                        การใฝ่ใจศึกษา เป็นเครื่องพัฒนาความรู้


>> อัตลักษณ์ร่วมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

                                                มีวินัย ใจอาสา  นำพาสู่อาเซียน