ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา  (  School  vision )

คนดี คนเก่ง มีความสุข  รักความเป็นไทย  พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สู่อาเซียนสากล  ก้าวทันเทคโนโลยี

ปรัชญาการศึกษา จิตตาโภโค  สิกฺขติ  วิชานนํ

คำขวัญของโรงเรียน         การใฝ่ใจศึกษา เป็นเครื่องพัฒนาความรู้

อัตลักษณ์ร่วมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี   มีวินัย ใจอาสา  นำพาสู่อาเซียน