ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนสามแยกบางคูลัด (จั่นเพชรวิทยาคาร)
 
   ปี พ.ศ. 2501 นายผ่อน จั่นเพ็ชร ได้มอบที่ดินให้แก่ทางราชการ จำนวน 3 ไร่ 2 งาน 80 ตารางวา
ได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราว เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2501 มีนักเรียนทั้งหมด 64 คน มีการเรียนการสอน ชั้น ป.1 – ป.4 มีครู 2 คน มีนายชุบ จิตรังษี เป็นครูใหญ่ มีนายม้วน พ่วงแพ เป็นครูผู้สอน ปี พ.ศ. 2505 ได้งบประมาณจากทางราชการ สร้างอาคารเรียนแบบ 014 จำนวน 3 ห้องเรียน จำนวน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) และทางโรงเรียนหาเงินสบทบอีก 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าแรงก่อสร้างไม่มีฝาผนังหลังคามุงสังกะสี
 
   ปี พ.ศ. 2507 ได้งบประมาณจากทางราชการ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ต่อเติมอีก 1 ห้องเรียน และต่อเติมฝาผนัง ปรับพื้น ครบทั้ง 4 ห้องเรียน
 
   ปี พ.ศ. 2512 ได้งบประมาณจากทางราชการ 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) ทำฝ้าเพดานครบทั้ง 4 ห้องเรียน ยกเว้นเชิงชาย
 
   ปี พ.ศ. 2517 ได้เปิดขยายอาคารเรียนชั้นประถมปลาย และได้งบประมาณจากทางราชการมาสร้างบ้านพักครู จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาท)
       
   ปี พ.ศ. 2518 ได้งบประมาณจากทางราชการ เป็นเงิน45,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)ต่อเติมอาคารเรียน 014 อีก 1 ห้องเรียน พร้อมทั้งฝ้าเพดาน และได้งบประมาณสร้างบ้านพักครู จำนวน 1 หลัง 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)
 
   ปี พ.ศ. 2519 ได้งบประมาณจากทางราชการให้สร้างอาคารเรียนแบบ 017 จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 380,000 บาท (สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) และได้งบประมาณสร้างบ้านพักครู 1 หลัง เป็นเงิน 45,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
 
   ปี พ.ศ. 2520 ได้งบประมาณจากทางราชการให้สร้างบ้านพักครู 1 หลัง 55,000 บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
 
   ปี พ.ศ. 2521 ได้งบประมาณจากทางราชการให้สร้างบ้านพักครู 1 หลัง 55,000 บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
 
   ปี พ.ศ. 2523 ได้งบประมาณจากจาก ก.บ.ส. สร้างถังซีเมนต์ แบบ ฝ 33 จำนวน 2 ชุด เป็นเงิน 28,000 บาท (สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
 
   ปี พ.ศ. 2524 ได้งบประมาณจากทางราชการให้สร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) และได้งบประมาณสร้างส้วม 5 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
             
   ปี พ.ศ. 2535 ได้งบประมาณจากทางราชการ 86,620 บาท (แปดหมื่นหกพันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน) สร้างส้วม สปช.603/29 1 หลัง 4 ที่นั่งและได้รับงบประมาณ 64,297 บาท (หกหมื่นสี่พันสองร้อยเก้าสิบเจ็ดถ้วน) สร้างสนาม วอลเล่ย์บอล 1 สนาม และได้รับงบประมาณ 8,300 บาท (แปดพันสามร้อยบาทถ้วน) ซ่อมถังน้ำฝน แบบ 017 และอาคารอเนกประสงค์
             
   ปี พ.ศ. 2537 ได้รับอนุญาตให้รื้อส้วมแบบองค์การ จำนวน 2 หลัง และได้จำหน่ายออกจากทะเบียนราชพัสดุ และได้รับงบประมาณ 65,000 บาท (หกหมื่นห้าพันถ้วน) สร้างบ่อเลี้ยงปลาแบบ สปช. และได้รับอนุญาตรื้อถอน บ้านพักครูที่สร้างเมื่อ พ.ศ. 2518 พ.ศ. 2519 และ พ.ศ. 2520 รวม 3 หลัง
             
   ปี พ.ศ. 2551
      -  ได้ถ่ายโอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
      -  ได้รับอนุญาตให้รื้อถอน ฝ.33 และและห้องส้วมทำการปรับปรุงเป็นสนามเด็กเล่น
      -  ได้ปรับปรุงโรงอาหารให้อยู่ในสภาพดี
      -  ได้ปรับปรุงพื้นที่รื้อถอนบ้านพักครูพัฒนาเป็นศาลาที่พักผู้ปกครอง
      -  ได้ต่อเติมอาคารเอนกประสงค์พัฒนาเป็นห้องสมุดโดยได้รับงบประมาณจากธนาคารยูโอบี จำกัด มหาชน
      -  ได้ปรับปรุงพื้นที่สนามเด็กเล่นเดิมพัฒนาเป็นลานเอนกประสงค์โดยขอความอนุเคราะห์อิฐตัวหนอนจากหมวดการทางอำเภอบางใหญ่
 
   ปี พ.ศ. 2552
       -  ได้ปรับปรุงสนามวอลเล่ย์บอลและสนามกีฬาให้อยู่ในสภาพดี
       -  ได้ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนอนุบาลและห้องน้ำครูให้สวยงามถูกสุขลักษณะ
       -  ปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้สวยงาม
       -  ปรับปรุงห้องเรียน ซ่อมแซมอาคารเรียน
 
ที่ตั้งโรงเรียน
      เลขที่  2/3  หมู่ 11  ตำบลบ้านใหม่   อำเภอบางใหญ่   จังหวัดนนทบุรี