วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา  ( School  vision )
          คนดี คนเก่ง มีความสุข  รักความเป็นไทย  พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สู่อาเซียนสากล  ก้าวทันเทคโนโลยี
 
ปรัชญาการศึกษา 
         จิตตาโภโค  สิกฺขติ  วิชานนํ
 
คำขวัญของโรงเรียน         
          การใฝ่ใจศึกษา เป็นเครื่องพัฒนาความรู้
 
อัตลักษณ์ร่วมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี   
          มีวินัย  ใจอาสา  นำพาสู่อาเซียน