พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ(Mission)

1.             พัฒนาทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันของนักเรียนและท้องถิ่น

2.             พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน เต็มตามศักยภาพของนักเรียน

3.             พัฒนาคุณลักษณะของนักเรียน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และค่านิยมที่พึงประสงค์

4.             พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ที่มีสุขภาพกายและจิตที่ดี มีความเป็นประชาธิปไตยต่อชุมชน สังคม และตนเอง

5.             พัฒนานักเรียนให้มีความตระหนัก  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ภูมิใจในภูมิปัญญา

6.             พัฒนา  ส่งเสริม ครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ใช้เทคโนโลยี โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ

7.             พัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้    ร่มรื่น สวยงามและมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้

 

เป้าประสงค์ (GOAL)

          1.  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถตรงตาม จรรยาบรรณ และมาตรฐานวิชาชีพครู   

2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด

3 นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  จิตสาธารณะ และค่านิยมที่พึงประสงค์        

   4  นักเรียนสามารถปรับตัวมีสุขภาพกายและจิตที่ดีให้เหมาะสมกับสังคมโลกสอดคล้องกับความเป็นไทย ห่างไกลสารเสพติดและอบายมุข บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

5. ผู้บริหาร และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 

     6.   สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริหารและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบและครบวงจร  และจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน

     7.   สถานศึกษามีการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา

     8.  สถานศึกษามีมาตรฐานเป็นที่พึงพอใจและยอมรับโดย คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และ ชุมชน  ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา