หลักสูตรโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสามแยกบางคูลัด (จั่นเพชรวิทยาคาร)
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.14 MB
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระภาษาไทย

RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 504.08 KB
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระคณิตศาสตร์

RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.63 MB
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 500.86 KB
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.03 MB
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระสุขศึกษา พลศึกษา

RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 489.42 KB
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระศิลปะ

RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 489.78 KB
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพ เทคโนโลยี

RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 452.22 KB
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 454.51 KB
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 629.28 KB