ทำเนียบ ผอ.โรงเรียน
นายชุบ จิตรังษี (2501)
นายสถาวร ยุ่นสมาน (2545)
นายเทิดศักดิ์ สุวรรณรงค์ (2545)
นางสาวสุทธินี ชูเชิดรัตน์ (2545)
นายเทิดศักดิ์ สุวรรณรงค์ (2546 - 2550)
นางปรียานันท์ ธรรมธวัชชัย (2550 - 2552)
นางอรชร วรรณสอน (2552 - 2554)
นายเชียง อธิจันทรรัตน์ (2555 - 2559)

นางนงลักษณ์ ช้างสาร (2559 - 2564)
นางสาวณัฏฐินี หนูจุ้ย (2564 - 2565)
นายชัยสิทธิ์ วงศ์สาคร (2565)
นายโชติพัฒน์ วุฒิหทัยโชติ (2565 - ปัจจุบัน)