งาน 5 องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.07 MB
องค์ประกอบที่ 2

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.09 MB
องค์ประกอบที่ 3

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.98 MB
องค์ประกอบที่ 4

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.64 MB
องค์ประกอบที่ 5

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.82 MB