ตารางปผนดำเนินการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ตารางปผนดำเนินการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ตารางแผนการดำเนินงานตามองค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

โรงเรียนสามแยกบางคูลัด ( จั่นเพชรวิทยาคาร )   จังหวัดนนทบุรี   ปีการศึกษา  2556

งานที่จะต้องดำเนินการ

รายละเอียด (งานย่อย)

ผู้รับผิดชอบ

ปริมาณงาน

งบประมาณ

ระยะเวลา

เงินอดหนุน

งบกลาง

องค์ประกอบที่ ๑

การจัดทำป้ายชื่อ

๑. กำหนดพื้นที่ศึกษา

 

ศึกษา............3............พื้นที่

 

 

ตลอดปี

๒. สำรวจพรรณไม้ในพื้นที่ศึกษา

 

สำรวจ.............2.........พื้นที่

พรรณไม้........10.......ชนิด .....35.........ต้น

 

 

 

 

๓. ทำและติดป้ายรหัสประจำต้น

 

จำนวน.......10.....ชนิด....35........ป้าย

จำนวน.........35........ต้น

300

 

 

 

๔. ตั้งชื่อหรือสอบถามชื่อ และศึกษาข้อมูลพื้นบ้าน (ก.๗-๐๐๓ หน้า ๑)

 

จำนวน........10......ชนิด......35.......เล่ม

 

 

 

 

๕. ทำผังแสดงตำแหน่งพรรณไม้

 

จำนวนผังย่อย.......3..........ผัง

จำนวนผังรวม.........1........ผัง

500

 

 

 

๖.  ศึกษาและบันทึกลักษณะทางพฤกษศาสตร์ (ก.๗-๐๐๓ หน้า ๒-๗)

 

จำนวน............10.....ชนิด.....35......เล่ม

 

 

 

 

 

๗. บันทึกภาพหรือวาดภาพทางพฤกษศาสตร์

 

บันทึกภาพ......10......ชนิด................ภาพ

วาดภาพ......10......ชนิด...............ภาพ

 

 

 

 

งานที่จะต้องดำเนินการ

รายละเอียด (งานย่อย)

ผู้รับผิดชอบ

ปริมาณงาน

งบประมาณ

ระยะเวลา

เงินอดหนุน

งบกลาง

องค์ประกอบที่ ๑

การจัดทำป้ายชื่อ

๘. ทำตัวอย่างพรรณไม้ (แห้ง/ ดอง/ เฉพาะส่วน)

 

จำนวน...10......ชนิด.....105....ตัวอย่าง

ตัวอย่างแห้ง 10.......ชนิด....105.....ตัวอย่าง

ตัวอย่างดอง...10......ชนิด.........ตัวอย่าง

ตัวอย่างเฉพาะส่วน..10...ชนิด....ตัวอย่าง

1,000

 

 

 

๙. เปรียบเทียบข้อมูลที่สรุป (ก.๗-๐๐๓ หน้า ๘)  กับข้อมูลที่สืบค้นจากเอกสาร แล้วบันทึก ใน ก.๗-๐๐๓ หน้า ๙ - ๑๐

 

จำนวน........10.......ชนิด .....35..........เล่ม

 

 

 

 

๑๐. จัดระบบข้อมูลทะเบียนพรรณไม้ (ก.๗-๐๐๕)

 

จำนวน......10.......ชนิด..............เล่ม

 

 

 

 

๑๑. ทำร่างป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์

 

จำนวน.........10.......ชนิด......35.......ป้าย

200

 

 

 

๑๒. ตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการด้านพฤกษศาสตร์

 

จำนวน.........10.............ชนิด .....35..........ต้น

 

 

 

 

๑๓.ทำป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์

 

จำนวน.......10.........ชนิด......35........ป้าย

300

 

 

 

 

 

งบประมาณรวม

2,300

 

 


 

ตารางแผนการดำเนินงานตามองค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

โรงเรียนสามแยกบางคูลัด ( จั่นเพชรวิทยาคาร )   จังหวัดนนทบุรี   ปีการศึกษา  2556

 

งานที่จะต้องดำเนินการ

รายละเอียด (งานย่อย)

ผู้รับผิดชอบ

ปริมาณงาน

งบประมาณ

ระยะเวลา

เงินอดหนุน

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 190.5 KB