ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางนงลักษณ์ ช้างสาร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวละมัย รัดคุ่ย
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นางสาววิมลรัตน์ รัดคุ่ย
หัวหน้าฝ่ายบุคลากร

นางสาวเนื้อน้อง บำราบพาล
หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ

ว่าที่ร้อยตรี อนุพันธ์ บุญธรรม
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป