คณะผู้บริหาร

นายโชติพัฒน์ วุฒิหทัยโชติ
รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสามแยกบางคูลัด

นางสาวละมัย รัดคุ่ย
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นางสาววิมลรัตน์ รัดคุ่ย
หัวหน้าฝ่ายบุคลากร

นางสาวเนื้อน้อง บำราบพาล
หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ

นางสาวสนัญญา ทับคล้าย
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป