ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาววิมลรัตน์ รัดคุ่ย
ครู คศ.1

นางสาววนิภาพร คงเมือง
ครูพี่เลี้ยง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0

นางชุติมา วรรณวิจิต
ครูพี่เลี้ยง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0

นางสาวศิริรัตน์ ทองอยู่
ครูพี่เลี้ยง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0