ปฐมวัย

นางสาววิมลรัตน์ รัดคุ่ย
ครูประจำชั้นอนุบาล 3
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3
เบอร์โทร : 082-096-8133

นางสาวนิภาพร คงเมือง
ครูประจำชั้นอนุบาล 2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาวผกาวดี สายชมภู
ครูประจำชั้นอนุบาล 1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นางชุติมา วรรณวิจิต
ครูผู้ดูแลเด็ก ชั้นอนุบาล 1

นางสาวศิริรัตน์ ทองอยู่
ครูผู้ดูแลเด็ก ชั้นอนุบาล 2

นางสาวสุดารัตน์ ถาพินนา
ครูผู้ดูแลเด็ก ชั้นอนุบาล 3