กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาววิไลพร โมพันธ์
ครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวจริยา นนตานอก
ครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1