กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวละมัย รัดคุ่ย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางฐิตาภรณ์ ทรงมงคล
ครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6