ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาววาสนา เฉลิมบุญ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายวรรธนัย นารโท
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0