กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสุทธนุช อินศิริ
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นายภฑิล วงค์พันธ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3