บุคลากรทางการศึกษา

นางสาวจันทนา แจ้งต่าย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวสิรินาฎ เห็นหลอด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นายเจี๊ยบ แสงพิทักษ์
นักการภารโรง

นายสมบูรณ์ จั่นเพ็ชร์
นักการภารโรง