ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรทางการศึกษา

นางสาวจันทนา แจ้งต่าย
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายเจี๊ยบ แสงพิทักษ์
นักการภารโรง

นายสมบูรณ์ จั่นเพ็ชร์
นักการภารโรง