ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาววลัญช์รัช บัวทรัพย์
ผู้ช่วยครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ