กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

ว่าที่ร้อยตรีอนุพันธ์ บุญธรรม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3