กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายสมชัย เยาวรุฒ
ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2