ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสมชัย เยาวรุฒ
ผู้ช่วยครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ