กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ว่าที่ร้อยตรีอนุพันธ์ บุญธรรม
ครูผู้สอนวิชาดนตรีไทย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวฎุนรี ดุริยประณีต
ครูผู้สอนวิชานาฏศิลป์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5