ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวละมัย รัดคุ่ย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

ว่าที่ร้อยตรีอนุพันธ์ บุญธรรม
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0

นางสาวฎุนรี ดุริยประณีต
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0