ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้น (Teacher Advisor)

นางสาววลัญช์รัช บัวทรัพย์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นายวรรธนัย นารโท
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวปนัฐกาญ พุ่มเกษร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นายสมชัย เยาวรุฒ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวสนัญญา ทับคล้าย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวกัณฐมณี คณศิษฐ์ภรสุทธะ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวศิริลักษณ์ โกรพิมาย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ว่าที่ร้อยตรีอนุพันธ์ บุญธรรม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาววาสนา เฉลิมบุญ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นายอัสริพงษ์ ประมวลการ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางฐิตาภรณ์ มงคลทรง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวเนื้อน้อง บำราบพาล
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6