กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวทิพย์อัมพร บุบผา
ครูผู้สอนรายวิชาการงานอาชีพ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5