ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวสนองนาฏ ปราบจันทร์
ผู้ช่วยครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ