กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวเนื้อน้อง บำราบพาล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวปนัฐกาญ พุ่มเกษร
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2