ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวเนื้อน้อง บำราบพาล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวปนัฐกาญ พุ่มเกษร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0