ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุนิสา จีนสมุทร
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงศิรประภา สมิทธิมาตร์
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายดรัณภพ ลาหงส์
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุพิชชา จตุพักตร์
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงรัศมี สายกระสุน
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงบุญพฤกษา เสมขำ
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายปาณัทพงษ์ แหยมมี
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 3